En
Pl
Uk

Umowa o świadczenie usług GeoBuyer

Wprowadzenie

Niniejsza Umowa (Umowa) jest zawierana i wchodzi w życie z dniem [Data], pomiędzy GeoBuyer (Firma) a [Klient/Organizacja] (Klient).

Usługi

Firma zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi [opis usług] (Usługi) w zamian za zapłatę przez Klienta opłat określonych w punkcie 4.

Warunki

Następujące warunki określają zakres świadczenia Usług:

Płatność

Klient zobowiązuje się do zapłaty Firmy za ustalone opłaty za Usługi zgodnie z warunkami płatności.

Zakończenie

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron za pisemnym zawiadomieniem. W przypadku rozwiązania Klient zobowiązany jest do zapłaty za jakiekolwiek wykonane Usługi do dnia rozwiązania.

Różne

Niniejsza Umowa stanowi całe porozumienie między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy. Może być zmieniona jedynie na piśmie i podpisana przez obie strony.